Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

  strona główna - słownik logopedyczny

  

 

 

 

 

 

 

 

....

 


A

afazja - spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności

afonia - utrata dźwięczności głosu

agrafia - częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania

alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, uwarunkowane dziedzicznie lub powstałe w skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego

aleksja - brak umiejętności czytania, niezdolnością rozumienia słowa pisanego

artykulacja - proces kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, odbywający się w części aparatu mowy obejmującą jamy ponadkrtaniowe


B

balbutologopedia - dział logopedii zajmujący się terapią osób jąkających się

bataryzm - mowa szybka i bezładna

bradylalia - zwolniona artykulacja


D

dykcja - wymowa, sposób wymawiania wyrazów

dysartria - ograniczona zdolność artykułowania

dysfagia - zaburzenia czynności połykania

dysfazja - zaburzenia mowy na skutek zmian i uszkodzeń niektórych ośrodków mózgowych

dysgrafia - częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania

dyslalia - zaburzenia mowy polegające na nieprawidłowej realizacji fonemów

dysleksja częściowa utrata umiejętności czytania


E

echolalia - niekontrolowane powtarzanie zdań, zwrotów, wyrazów

elizja (mogilalia) - opuszczanie głosek
epenteza - wtrącenie głoski  lub grupy głosek w wyraz, przypadkowe wtrącenie wyrazu w wypowiedź

F

fonem - najmniejszy element składowy wyrazów

frenotomia - zabieg podcięcia wędzidełka języka

G

gammacyzm - wadliwa realizacja głoski G

giełkot (bataryzm) - mowa szybka i bezładna
grafastenia - wrodzone trudności opanowania umiejętności czytania
głoska - pojedynczy dźwięk mowy:

   - głoski bezdźwięczne: p, f, t, h, s, c, sz, cz, ś, ć, k, p’[pi], f’[fi], k’[ki], h’[hi] - przy ich 

     realizacji więzadła głosowe są rozsunięte i powietrze z płuc swobodnie przechodzi 

     przez otwartą głośnię,

   - głoski dźwięczne: b, w, m, n, j, l, ł, r, d, z, dz, ż, dż, g, b’[bi], w’[wi], ź, dź, g’[gi], 

     m’[mi], ń, l’[li] - przy ich realizacji więzadła głosowe są zsunięte, powietrze 

     przeciska się przez struny głosowe i wprawia je w drgania


I

iteracje - wielokrotne, mimowolne powtarzanie zdań


J

jąkanie - zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia, powodowane jest między innymi poprzez nieprawidłową koordynację ruchową mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych bądź też rozpraszaniem uwagi, zaburzeniami nerwowymi, a także uszkodzeniami ośrodków mowy w mózgu


K

kappacyzm - nieprawidłową wymową głosek tylnojęzykowych zwartych "k" i "ki"
kinestezja - zmysł orientacji ułożenia narządów artykulacyjnych
koartykulacja - występowanie w artykulacji jakiejś głoski ruchów lub układów narządów mowy właściwych głosce lub głoskom sąsiednim, wpływ sąsiednich głosek na brzmienie konkretnej głoski.

L

lambdacyzm - wadliwa realizacja głoski "l", lambdacyzm właściwy - deformacja głoski "l"
legastenia - wrodzone problemy z pisaniem wskutek słabej sprawności spostrzegania wzrokowego, słuchowego i motoryki
logorytmika - metoda terapii logopedycznej, połączenie rytmiki i terapii logopedycznej

M

makroglosja - zbyt duży, gruby język
metateza - przestawka, przestawianie głosek, sylab lub wyrazów
mogilalia - elizja, opuszczanie głosek
mogisygmatyzm - odmiana elizji, opuszczanie głosek z szeregu syczącego, szumiącego,  ciszącego
mogirotacyzm - odmiana elizji, opuszczanie głoski r
mogikappacyzm - odmiana elizji, opuszczanie głosek tylnojęzykowych zwartych k, ki
mogigammacyzm - odmiana elizji, opuszczanie tylnojęzykowych zwartych g, gi, h, hi
mogilambdacyzm - odmiana elizji, opuszczanie głoski l
mutyzm - zamilknięcie, zaprzestanie mówienia

  cdn

SŁOWNIK W TRAKCIE TWORZENIA

 

- powrót -

 

  
 


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


2010-11-20

Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie